ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

یا ایهاالمومنون
این هوا هوای زائرالحسینه ...

مداح: حاج مهدی رسولی

محرم 1399