ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

این قسمت از مجموعه مصاحبه‌های با خادمان رادیو محرم اختصاص پیدا کرده به آقای عباسعلی توفیقی گوینده خوش صدای رادیو محرم